ชื่อโครงงาน : ดอกกุหลาบ

ชื่อ : น.ส.ศิวพร นั้นดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 22
โรงเรียนฝางวิทยายน


ครูผู้สอน : อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา
คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
การศึกษาเรื่องดอกกุหลาบมีความจำเป้นอย่างไรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
เพื่อศึกษาดอกกุหลาบว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร

Advertisements